യേശുദാസിന്റെ സെൽഫി വിവാദം സത്യം നേരിൽ കണ്ട വ്യക്തി പറയുന്നത് കേൾക്കുക.

Spread the love

മാധ്യമങ്ങൾ വഴിസെൽഫി വിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ
ദാസേട്ടനെ വിമർശിക്കുകയുംസപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും
ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെവാക്കുകൾ
ഒരു നിമിഷംകേൾക്കാം.Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *