വെറും 200 രൂപ മുടക്കി ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ എ സി ഉണ്ടാക്കുന്നെ കാണുക ഇ കഴിവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം.

Spread the love

ഇ ചൂട് കാലത്തു വെറും ഇരുന്നൂറു രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു എ സി ഉണ്ടാക്കാം . അതും മൺകലം ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായും എ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദം ആയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം

200 രൂപക്ക് മൺകലംകൊണ്ടൊരു കൂളർ ഉണ്ടാക്കാം | Earthern pot | Air cooler

LOGIC MEDIA :

Movie Promotion / Online Relese,/ Page Management..
Email : logic.mediafb@gmail.com
Website : www.logicmedia.in 

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *