അവന്റെ കരച്ചിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ച് തകർക്കും കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യു…….

Spread the love

കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ ഇടവേലിയ്ക്കൽ ആദിദേവിനെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് അവന്റെ കരച്ചിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ച് തകർക്കും കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യു…….
.
Name: SASIDHARAN K, Ac No 319201000000693,  Ifsc IOBA0003192,  Indian overseas bank, Mattanur branch, Mob: 9400291207, 9747224308

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *