വൃക്ക തകർക്കുന്ന ഇറച്ചി കച്ചവടം…ഇതു വായിക്കാതെ പോകരുത്..

Spread the love

മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. മുൻപ്
ഇറച്ചിക്ക് തൂക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുന്നതിനു മുൻപ്
കാരം കലക്കിയ കാടി കാളയെ കുടിപ്പിക്കും എന്ന്കേട്ടിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു.അതായതുകൊല്ലുന്നതിനു
3 – 4 ദിവസം മുൻപ് പോത്തിന് ഏതോ ഒരു കുത്തിവെയ്പ്പ്
എടുക്കുന്നു,അതോടു കൂടി പോത്തിന്‍റെ കിഡ്നി രണ്ടുംനശിച്ചു
പോകുന്നു.
വീഡിയോ കാണാം

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *