ലുലു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ മാസം വരുന്ന ഒഴിവുകൾ. ഷേര്‍ ചെയുക..

Spread the love

Opportunities at LuLu Hypermarket – Lulu Group
ലുലു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ മാസം വരുന്ന ഒഴിവുവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉപയോഗിക്കൂ.എല്ലാ കൂട്ടുക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കൂ.
Marketing Manager
Sales Manager
IT Manager
Business Operations Manager
Financial Advisor
Financial Analyst
Cashier
Storekeeper
Salesman
Accounting Clerk
Manager
Technician
Electrician
Driver
Merchandiser
Warehouse manager
Receiver
Sales – Vegitables
Sales – Household Items
Purchaser

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *